DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w nowym programowaniu perspektywy finansowej;
 • podział interwencji  na poziomie krajowym i regionalnym
  • wstępne założenia,
  • obszar wsparcia,
  • charakterystyka potencjalnych beneficjentów,
  • wielkość dofinansowania,
  • zarys wydatków kwalifikowanych;
 • pisanie projektów – zajęcia warsztatowe:
  • metodologia przygotowania projektu inwestycyjnego
  • analiza planowanych źródeł finansowania
  • budżetowanie projektu, kwalifikacja wydatków w projekcie
  • konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta
  • procedura oceny wniosku – karta oceny formalnej i merytorycznej projektu
  • najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu projektu;
  • definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji,
  • definiowanie celów i zadań projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu
  • analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu inwestycji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.